HTML

Hypertext Markup Language (HTML) är det märkspråk som används för att skapa webbsidor. Filer som innehåller HTML använder oftast filändelsen .html.

Element

HTML-sidor byggs upp av element som lite slarvigt brukar kallas för taggar. HTML-elementen gör det möjligt att skapa strukturerade dokument genom att markera semantiskt viktiga delar av dokumentet, till exempel rubriker, stycken, listor, och länkar.

Ett HTML-element beskrivs med två taggar; en start-tag <p> och en slut-tag </p>. Om ett element innehåller text placeras det mellan starttaggen och sluttaggen. Mellan en starttag och sluttag kan man placera andra taggar tillsammans med texten om det behövs.

Vissa element kallas för tomma (eng. void element) då de inte har något semantiskt meningsfullt innehåll. Ett exempel är radbrytning <br> där det inte är tillåtet med något innehåll, varken andra taggar eller text. De tomma elementen beskrivs med en tag, en starttag och saknar helt sluttag.

Attribut

Ett element kan ha olika attribut som ändrar hur elementet beter sig. Vissa element har attribut som krävs men många attribut är helt frivilliga. Vanligtvis skrivs attribut som namn-värde-par med ett = mellan. Dessa namn-värde-par skrivs in i starttaggen efter namnet.

<tag attribut="värde">innehåll som påverkas av taggen</tag>

Här är det HTML-elementet med namnet tag som får attributet attribut satt till värdet värde. Värdet skrivs mellan citattecken ". HTML-standarden tillåter att man istället använder apostrofer ' eller för vissa typer av värden tillåter att de helt utelämnas. Rekommendationen är att alltid använda citattecken (").

De flesta taggarna kan ha följande vanliga attribut:

 • id-attributet används för att ge ett element ett för dokumentet unikt id. Dessa ska vara unika i hela dokumentet.
 • class-attributet används för att gruppera element. Oftast används class-attributet för att påverka presentationen av sidan. Detta görs genom att attributet används som CSS-selektor. De kan användas semantiskt där element ges en betydelse eller funktion genom class-attributet. Detta görs till exempel i microformats, se [Microformats][Wiki-Microformats].
 • style-attributet kan användas för att ändra presentationen med CSS. Detta bör användas mycket sparsamt, om alls.
 • title-attributet kan användas för en underliggande förklaring eller liknande. Oftast visas denna text av webbläsaren som en liten bubbla intill elementet.
 • lang-attributet kan användas för att ange ett annat naturligt språk än det som gäller för hela dokumentet. Vilka värden som kan användas kan du kolla upp med [Language subtag lookup][Language-subtag-lookup].

Elementet <abbr> får här demonstrera hur det kan se ut.

<abbr id="ettId" class="enKlass" style="color: red;" title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>

Boolska attribut

Det finns så kallade boolska attribut. Boolsk betyder att de bara har två värden, vanligtvis sant eller falskt. I det här sammanhanget handlar det om att de finns eller saknas, deras värde tas ingen hänsyn till och behöver därför inte anges.

För elementet <button> finns attributet disabled:

<button type="submit" disabled>Knapp som inte kan klickas på.</button>

Struktur

Ett HTML-dokument måste innehålla vissa delar.

<!doctype html>
<html lang="sv">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Exempeltitel</title>
 </head>
 <body>
  <p>Hello world!</p>
 </body>
</html>

Kommentarer

I HTML kan man göra kommentarer. En kommentar ignoreras helt när HTML-koden ska tolkas. En kommentar börjar med <!-- och avslutas med -->. Kommentaren kan börja och sluta på samma eller olika rader.

Semantisk HTML

Med semantisk HTML avses att använda HTML-elementen till det de är avsedda för. Det kan handla om att använda <section>, <article> och <nav> istället för den generiska <div>. Dessutom brukar semantisk HTML kräva att man lägger lite extra energi på val av klassnamn och id så att dessa ges värden med betydelse i det sammanhang de återfinns.

Implicit stängning av taggar

I HTML är det i vissa situationer okej att utelämna sluttaggen då det går att räkna ut var den ska stå. Det kan handla om <p>-taggen eller <li>-taggen där det inte är tillåtet med flera nästlade direkt i varandra och man därför kan räkna ut att den öppna taggen måste avslutas innan en ny kan öppnas.

Det är mycket bättre att vara explicit och skriva ut alla taggar.

DOM

I en fil skriver vi innehåll och märker upp detta med HTML-taggar. När detta sedan läses in och tolkas av webbläsaren bygger den upp något som kallas för en DOM. DOM står för Document Object Model och här blir våra HTML-taggar till element. Det webbläsaren visar för användaren är alltså inte HTML-filen utan en tolkning av denna.

Vanliga taggar

Det finns många olika HTML-taggar. Det finns en [referenslista hos MDN][HTML elements reference]. I vanliga fall använder man långt ifrån alla dessa och det finns ingen anledning att lära sig alla taggar utantill. Nedan följer ett urval av taggar som man behöver känna till för att arbeta med HTML på ett bra sätt.

Dokumentstruktur

Dessa taggar används för att skapa den struktur som standarden kräver. Utan dessa blir det svårt att skapa ett dokument som både är meningsfullt och följer standarden.

Tagg Beskrivning
<html> Grundtaggen, roten, för hela dokumentet. Inga taggar får finnas utanför denna.
<head> Innehåller metadata om dokumentet som gör det möjligt för datorn att visa sidan på ett korrekt vis.
<link> Används för att beskriva en koppling mellan dokumentet och andra resurser. Vanligast är att det används för att länka till en stilmall men även ikoner.
<meta> Används till sådana metadata som ingen av de andra taggarna kan representera.
<title> Innehåller den titel som visas i webbläsarens flikar eller fönstrets titel.
<body> Dokumentets innehåll skrivs i <body>-taggen. Det får bara finnas en i varje HTML-fil och den måste ligga i <html>-taggen.

Rubriker

För att skapa rubriker i ditt dokument används taggarna <h1>, <h2>, <h3> och så vidare till <h6>. <h1> används för huvudrubriker och de andra för rubriker på olika nivåer under dessa. Hoppa inte över nivåer! Om du gillar utseendet på en viss h-tagg så fixa detta med CSS istället.

Textstycken

Ett textstycke skapas med <p>-taggen. Radbrytningar kan läggas in med <br>-taggen.

Betoningar

Det är lite komplicerat med betoningar i text. På webben är det lite extra rörigt eftersom HTML utvecklats under åren. Ursprungligen fanns taggarna <b> och <i> för fet stil respektive kursiverad stil. När CSS introducerades ändrades synen på dessa taggar och i och med HTML5 och ett tankesätt där taggar ska beskriva innehållet inte presentationen.

Tagg Beskrivning
<i> Används som alternativ röst. För tekniska termer, translittererad text, typografiskt kursiverad text. Mer om [<i> på WhatWG][i@whatwg]
<b> Används för stilmässigt annorlunda text, så som nyckelord eller typografiskt fetstilt text. Mer om [<b> på WhatWG][b@whatwg]
<em> Används för betoning. Detta är sånt som du hade uttalat annorlunda. Vill du ha en starkare betoning får du nästla flera <em>-taggar. Mer om [<em> på WhatWG][em@whatwg]
<strong> Används för att ange viktighet. <strong> markerar alltså att något är viktigt utan att du för den skull hade uttalat det annorlunda. Mer om [<strong> på WhatWG][strong@whatwg]

Tänk på att det är enkelt att ändra utseendet med hjälp av CSS. Försök alltså välja den av de fyra taggarna som passar bäst i texten.

Ankare

Taggen <a> med attributet href skapar en hyperlänk till en webbsida, fil, epostadress, annan del av sidan eller något annat som en URL kan peka på. Kom ihåg att det är viktigt att innehållet i <a>-taggen beskriver det som länken pekar på.

Listor

Taggarna <ol> för numrerad lista och <ul> för punktlista används för de vanligaste typerna av listor. Dessa listor kan nästlas i flera nivåer.

Tagg Beskrivning
<ol> Skapar en numrerad lista. Attributet start kan användas för att styra vilket värde numreringen av listan ska börja på.
<ul> Skapar en punktlista. CSS-egenskapen list-style-type kan användas för att bestämma vilken typ av punkt som ska användas.
<li> Används för att skapa varje listobjekt i listan. Den står alltså alltid inuti en <ol>- eller <ul>-tagg.

Citat

Taggarna <blockquote> och <q> används för att märka upp citat. <blockquote> används när man vill bryta texten för ett citat, <q> när citatet ska stå i den löpande texten. Med attributet cite kan ange en URL som referens till källan. Med taggen <cite> kan man sedan ange en text som representerar källan.

<blockquote cite="https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/">
 <p>
  Computers are good at following instructions, but not at reading your mind.
 </p>
 <footer><cite>Donald Knuth</cite></footer>
</blockquote>

Bilder

Med <img>-taggen kan man lägga in bilder i HTML. Attributet src måste finnas och innehålla en URL till #bilden. alt är ett attribut som inte krävs men som är mycket lämpligt att sätta, det ska innehålla en kort #beskrivning av vad bilden föreställer.

Struktur

Det finns ett antal taggar som på olika sätt kan användas för att skapa en meningsfull och användbar struktur i dokumentet. De flesta taggar har ett tydligt användningsområde och betydelse.

Taggarna <div> och <span> kan användas när man inte vill ha någon särskild betydelse. Dessa är mer användbara än de verkar vid första ögonkastet.

Tagg Beskrivning
<nav> En del av sidan som innehåller navigering för sajten. Vanliga exempel är menyer, innehållsförteckningar och breadcrumbs. Det kan finnas flera <nav>-taggar på sidan.
<header> En inledande del av sidan eller av en <article>-tagg. Innehåller ofta en titel, någon logotyp, en meny eller en sökruta. Används den tillsammans med <article> kan den innehålla titel och en ingress.
<footer> En avslutande del av sidan eller av en `
-tagg. Innehåller ofta information om författare eller upphovsrätt. När den används för hela sidan brukar den ofta innehålla kontaktuppgifter, en länkkarta, länkar till sociala medier eller länkar till hjälp.
<article> Representerar en fristående del av sidan. Till exempel ett inlägg på en blogg eller en nyhetsartikel. En artikel bör kunna identifieras, till exempel av en <h1>-<h6>-tagg. Författarens adress kan anges med <address>-taggen och tiden för publicering kan anges med <time>-taggen.
<section> En del av en artikel. Om innehållet representerar en fristående del av sidan är det troligtvis mer lämpligt att använda <article>.
<div> En generisk tagg. Ges ofta ett eller båda attributen id och class. Används ofta för att skapa en struktur som gör det möjligt att skriva vettiga CSS-regler.
<span> En generisk tagg för inline-innehåll. Användningen liknar <div>-taggens och används ofta för att kunna skriva CSS som ändrar utseendet på en del av en text.

Resurser