CSS

Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk för att skapa stilmallar. Syftet med detta är att kunna dela upp innehåll och presentation. Innehållet struktureras med HTML och presentationen styrs sedan av CSS.

Med CSS kan flera HTML-filer använda samma stilmall.

Historia

CSS har funnits sedan slutet av 1990-talet och har utvecklats i tre olika nivåer. Moderna webbläsare implementerar det mesta av de i nuläget 3 nivåerna.

Syntax

En CSS-fil består av ett antal regler. En regel består av två delar:

 • En eller flera egenskaper med tillhörande värden som påverkar hur innehållet ska presenteras.
 • En selektor som väljer ut de element som ska påverkas av regeln.

CSS-reglerna i en stilmall bestämmer hur HTML-filens innehåll ska presenteras. En stilmall kan se ut som nedan.

h1 {
 color: red;
 background-color: yellow;
}

p {
 color: green;
}

Denna stilmall innehåller två regler. Den första regeln styr presentationen av alla h1-element och den innehåller två egenskaper color och background-color. Dessa styr utseendet så att texten blir röd och bakgrunden gul. Den andra regeln styr utseendet på alla p-element och den har en egenskap, color, som resulterar i att texten färgas grön.

Deklarationen av egenskaper sker alltid i ett block som avgränsas av { och }. Mellan namnet och värdet måste det alltid finnas ett kolon, :, och mellan deklarationer av olika egenskaper måste man ha ett semikolon, ;. Den sista deklarationen måste alltså inte avslutas med ett semikolon men det brukar alltid rekommenderas, annars riskerar du bara att glömma det senare.

Koppla CSS till HTML

Det finns tre olika sätt att koppla ihop CSS och HTML.

Extern stilmall

CSS-reglerna skrivs i en egen fil med filändelsen .css och en referens till denna skapas sedan med ett link-element i HTML-dokumentet.

<!doctype html>
<html lang="sv">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CSS-experiment</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
 </head>
 <body>
  <p>Hello world!</p>
 </body>
</html>

Detta är det absolut bästa sättet att koppla stilmallar till HTML. Med denna metod kan flera HTML-dokument använda samma stilmall.

Intern stilmall

CSS-reglerna kan placeras i ett style-element i HTML-dokumentet.

<!doctype html>
<html lang="sv">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CSS-experiment</title>
  <style>
   p {
    color: green;
    background-color: yellow;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <p>Hello world!</p>
 </body>
</html>

Detta kan vara användbart i vissa situationer. Kanske finns det bara ett dokument på din webbsida? Det kan också vara så att du inte har möjlighet att ändra i den externa stilmallen. Om du däremot har många HTML-dokument på din webbsida blir detta snabbt besvärligt då du måste skriva samma kod på flera olika ställen.

I HTML-taggar (inline)

Om en CSS-regel bara ska påverka ett enda element kan man skriva den i HTML-taggens style-attribut.

<!doctype html>
<html lang="sv">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CSS-experiment</title>
 </head>
 <body>
  <p style="color: red;">Hello world!</p>
 </body>
</html>

Detta bör endast ses som en nödlösning! Det är väldigt besvärligt att ändra CSS-regler som skrivits på detta vis då de riskerar att finnas utspridda på flera platser i flera filer. Kom ihåg att en av anledningarna till att vi har stilmallar är att dela upp innehåll och presentation. Detta är motsatsen till det!

Selektorer

Selektorn står alltid framför ett deklarationsblock och de kan bli väldigt komplicerade, även om de oftast är av de enklare sorterna.

Enkla

Matchar ett eller flera element baserat på dess typ, klass eller id.

p {
 color: blue;
}

div {
 background-color: grey;
}

Regler som matchar elementets typ använder som selektor namnet på taggen. Här matchar första regeln alla p-taggar och andra regeln alla div-taggar.

För att skilja på selektorer som använder klass istället för typ används här en punkt, ., före namnet.

.first {
 text-transform: uppercase;
}

.header {
 font-size: 2em;
}

Dessa regler har selektorer som matchar element baserat på vilka värden attributet class har. Alla element med attributet class satt till first matchar den första regeln. Andra regeln matchar alla element med class satt till header.

Värt att notera är att HTML-attributet class kan ha flera namn, de delas då upp av ett mellanslag.

<p>Detta är <span class="large important">superviktigt</span>.</p>

Här tillhör span-elementet två klasser, large och important.

Selektorer som använder HTML-elementens id har ett som prefix ett stakettecken, #.

#header {
 border-bottom: 2px solid black;
}

#portrait {
 border: 1px solid blue;
}

Här matchar den första regeln HTML-elementet med attributet id satt till header. Den andra regeln matchar det element som har värdet portrait.

Förutom dessa enkla selektorer finns det även en joker-selektor, *, som matchar alla element i ett dokument.

Pseudoklasser

Pseudoklasser är klasser som bara tillämpas på element när de är i ett visst tillstånd. Vanliga pseudoklasser är till exempel hover som bara tillämpas när användaren för muspekaren över elementet. Pseudoklasser skrivs med prefixet : och placeras i slutet på en vanlig selektor.

a {
 color: red;
}

a:visited {
 color: red;
}

a:hover {
 color: black;
 text-decoration: none;
}

Första regeln ger alla länkar, i alla tillstånd, färgen röd. På grund av ordningen regler tillämplas i CSS behöver vi även en regel för selektorn a:visited för att inte länken ska byta färg när vi har besökt den. Den tredje regeln gör så att länken byter färg och understrykningen försvinner då muspekaren befinner sig ovanför den.

För länkar finns det även två andra pseudoklasser, :active och :focus som kan behövas för att få önskat resultat. Mer om stilmallar för länkar kan du läsa https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Styling_text/Styling_links

Det finns även pseudo-element som påminner mycket om pseudo-klasserna, dessa kan du läsa mer om i Avancerad CSS.

Multipla och kombinerade selektorer

I en CSS-regel kan man ha multipla selektorer, dessa lägger man direkt efter varandra med ett kommatecken mellan, ,. Regeln kommer då att matcha alla dessa selektorer.

h1, h2, .rubrik {
 font-family: Roboto, sans-serif;
}

Denna regel matchar alltså alla h1-element, h2-element och alla element med klassen rubrik.

Kombinerade selektorer ger en möjlighet att göra mer avancerade matchningar som även tar hänsyn till elementens placering i hierarkin. Enklaste matchningen är att helt enkelt bara skriva två selektorer efter varandra. Till exempel header p som då matchar alla p-element som är barn till header-element. Det finns också möjlighet att använda ett större än-tecken > mellan de båda selektorerna likt footer > p vilket då bara matchar alla p-element som är direkta barn till footer-element.

header > p {
 font-weight: bold;
}

.footer > p {
 font-family: Roboto, sans-serif;
}

Värden och enheter

I CSS finns det en uppsjö olika typer av värden. Ofta ställer ett attribut vissa krav på vilka typer av värden som ska anges.

En fullständig lista finns på sidan [CSS Reference på MDN][MDN-CSSref]. Enheter anges med < och >, till exempel <color>.

Numeriska värden

De numeriska värdena används väldit ofta i CSS och en av de allra vanligaste är px som står för pixlar. px är en absolut enhet eftersom värdet alltid har samma betydelse. Andra absoluta enheter är mm, cm, in, pt och pc men de används mycket sällan.

p {
 font-size: 16px;
 line-height: 22px;
}

img {
 padding: 3px;
 border: 1px solid red;
}

Här sätts teckenstorlek och radavstånd för alla p-element till 16 respektive 22 pixlar. Alla bilder får en 1 pixel bred ram på 3 pixlars avstånd från bilden.

Numeriska värden kan även anges med ett antal relativa enheter. Enheterna kallas för relativa eftersom de har olika betydelse beroende på sammanhanget de anges i. De beror antingen på aktuellt elementets font-size eller det aktuella fönstrets storlek.

em är bredden på ett M. 1em är lika stort som elementets teckenstorlek. Webbläsarnas standardsstilmall har font-size satt till 16 pixlar men eftersom teckenstorleken ärvs av de olika elementen kan det mycket väl vara något annat. Ibland blir det väldigt komplicerat att lista ut hur många pixlar em-enheten motsvarar. em är den mest använda relativa enheten.

Enheten rem (root em) fungerar på samma sätt som em förutom att den alltid utgår från dokumentets standardstorlek. rem ärvs alltså inte och är på det viset mycket lättare att förstå vilken motsvarigheten är i pixlar.

vw (viewport width) och vh (viewport height) är en hundradel av viewportens bredd respektive höjd. Viewporten är den del av webbsidan som för tillfället syns.

Enhetslösa värden

Det finns även möjlighet att använda enhetslösa värden och då främst heltal och flyttal (ser ut som decimaltal). Vanligast är 0 som man oftast ser när man vill ta bort margin och padding. Det är bara vissa attribut som tillåts ha enhetslösa värden och förutom för värdet 0 är det bra att ta för vana att ange enhet.

Procent

Mått angivna med procent (%) utgår antingen från elementets förälders bredd eller från förälderns font-size. 100% för <body>-elementet är som standardvärde samma bredd som viewporten.

Arv

Text

Använd line-height enhetslöst.

Boxar

Alla HTML-element är en box, en rektangel.

Normalize